Informácie o spracovaní osobných údajov

 

I.

Ochrana súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre spoločnosť Netmax SET s.r.o dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na zreteľ.

Po prečítaní týchto zásad zistíte:

 •                                 na základe akého právneho dôvodu sú osobné údaje spracovávané;
 •                                 po akú dlhú dobu sú osobné údaje spracovávané;
 •                                 či sú osobné údaje odovzdávané tretiemu subjektu;
 •                                 aké sú Vaše práva vo vzťahu k spoločnosti Netmax SET s.r.o

Správca osobných údajov je spoločnosť Netmax SET s.r.o, IČO 24179477, so sídlom 
Na Příkopě 393/11, 110 00 Praha 1 – Staré Město (ďalej len "Netmax SET s.r.o.").

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: NETMAX SET s.r.o,   Na Příkopě 393/11, 110 00 Praha 1 - Staré Město, adresa elektronickej pošty: info@nejvyhodnejsipneu.cz, telefón: +420 775 780 360.

Spoločnosť Netmax SET s.r.o. spracováva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len "dotknutých osôb") ako správca v   súlade s   platnou právnou úpravou, najmä zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOU") a v   súlade s   nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( "GDPR").

II.

Osobné údaje, ktoré spoločnosti Netmax SET s.r.o. poskytnete v rámci nákupu tovaru či využívaní služieb poskytovaných alebo ponúkaných spoločnosťou Netmax SET s.r.o., spracúva spoločnosť Netmax SET s.r.o. v súlade s právnymi predpismi. Takto získané osobné údaje budú spoločnosťou Netmax SET s.r.o. ako správcom osobných údajov použité len na účely a za podmienok tu stanovených.

Vaše osobné údaje budú použité za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej medzi Vami a   spoločností Netmax SET s.r.o., prevedenie opatrení pred uzavretím takejto zmluvy, za účelom zasielania obchodných oznámení a   činenia iných marketingových aktivít spoločností Netmax SET s.r.o. voči Vašej osobe a ďalej za účelom vedenia užívateľského účtu a na účely prevádzkovania vernostného programu.

Odovzdanie osobných údajov štátnym orgánom a správnym úradom je prípustné len na základe povinnosť ustanovenej právnym predpisom.

 

Zasielanie obchodných oznámení

Vami poskytnutú emailovú adresu alebo telefónne kontakt je spoločnosť Netmax SET s.r.o. v   súlade s   podmienkami § 7 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oprávnená využiť na zasielanie obchodných oznámení a iných obdobných aktivít priameho marketingu, vrátane najmä zasielanie informácií o novom tovare či službách, organizovaných akciách, súťažiach alebo iných špeciálnych ponukách. V prípade, že si zasielanie obchodných oznámení nebude priať, môžete sa z odberu kedykoľvek a bezplatne odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu obsahujúceho obchodné oznámenia.

 

Bezpečnosť

Spoločnosť Netmax SET s.r.o. prijíma a dodržiava technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránila Vaše osobné údaje proti ich úniku, strate, zničeniu a proti neoprávnenému zásahu nepovolaných osôb. Spracovanie Vašich osobných údajov a prístup k nim bude zabezpečovaný iba k tomu poverenými osobami, ktoré sú zaviazané k povinnosti mlčanlivosti a dodržiavaniu zákonov.

 

Cookies

Spoločnosť Netmax SET s.r.o. používa cookies na to, aby zabezpečila optimálne technické a užívateľské fungovanie stránok. Cookies sú malé "súbory", ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať mimo iné i na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Vo svojom prehliadači môžete používanie cookies vypnúť či tu môžete zmeniť nastavenie pre ich ukladanie. Odmietnuť ukladanie cookies môžete ďalej napríklad tým, že spustíte vo svojom prehliadači funkcionalitu Súkromné prehliadanie.

 

Ďalšie príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť poskytnuté štátnym orgánom, resp. ďalším subjektom v rámci plnenia zákonných povinností ustanovených osobitnými predpismi, ďalším subjektom, ak je to potrebné na ochranu práv (napr. súdom, súdnym exekútorom, dražiteľom, pričom rozsah poskytnutých osobných údajov je obmedzený na údaje potrebné pre úspešné uplatnenie nároku), špecializovaným dôveryhodným externým subjektom, ktoré pre správcu osobných údajov vykonávajú spracovanie na základe príslušnej zmluvy o spracovaní osobných údajov (napr. externá mzdová účtovníčka spoločnosť, daňový či právny poradca, reklamná agentúra, spoločnosť realizujúci distribúciu zásielok, spoločnosť realizujúca platby, spoločnosť realizujúci vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia) - za spracovateľov vyberá správca osobných údajov po starostlivom zvážení iba takú osobu, ktorá poskytne maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany odovzdávanie ch osobných údajov.

Medzi tieto dôveryhodné subjekty patrí prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. V rámci zmluvnej dohody, podľa pravidiel a s poverením ÚOOÚ, zasiela Heureka.cz anonymný e-mailový dotazník, týkajúci sa spokojnosti zákazníka, na základe ktorého vznikajú recenzie daného internetového obchodu Overené zákazníkmi. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz umožňuje odvolanie súhlasu so zasielaním tohto dotazníka prostredníctvom odkazu v texte tohto emailu. Ďalšími partnermi, ktorým môžu byť niektoré osobné dáta poskytnutá pre ďalšie spracovanie sú aj spoločnosti, ktoré pomáhajú riadne plniť a vybaviť určité plnenia kúpnej zmluvy alebo následných legislatívnych záležitostí. Sú to aj naši partneri v niektorých vernostných či marketingových otázkach ako sú napr. Súťaže alebo partneri spolupracujú v rámci logisticko-distribučného reťazca. Ak tretie osoby použijú prijaté údaje pre ich oprávnený záujem, nenesieme za takéto spracovanie ako správcu zodpovednosť.

 

III.

 1.  Právny dôvod spracovania osobných údajov

Spoločnosť Netmax SET s.r.o. ako správca osobných údajov spracováva Vaše osobné údaje na základe nasledujúcich dôvodov:

 •  udelenia súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR;
 •  plnenie zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Netmax SET s.r.o. a Vami podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
 • plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR   (najmä účtovné, daňové a archivačné);
 • ochrana oprávnených záujmov spoločnosti Netmax SET s.r.o., alebo tretej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (najmä. na účely marketingových aktivít, vymáhanie oprávnených nárokov správcu, ochrana majetku správcu).

 

 1. Informácie podľa článku 13 GDPR:   Informácie poskytované v   prípade, že osobné údaje sú získavané od subjektu údajov
 •  máte právo požadovať od spoločnosti Netmax SET s.r.o. prístup k   Vašim osobným údajom,
 •  máte právo požadovať opravu alebo vymazanie osobných údajov, prípadne obmedzenie spracovanie, a namietať voči spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 •  máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,
 •   v   prípade, že spracovanie osobných údajov je založené na Vašom súhlasu so spracovaním, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať,
 •  Vaše osobné údaje sú spracovávané len po dobu nutnú k účelu spracovania. V   prípade, že sú Vaše osobné údaje získavané na základe zmluvy uzatvorenej medzi Vami a spoločnosťou Netmax SET s.r.o., sú osobné údaje uchovávané po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvy. Po uplynutí maximálnej doby spracovania môžu byť osobné údaje uchovávané len na účely štátnej štatistické služby, na účely vedecké, na účely archívnictvo alebo po dobu požadovanú právnymi predpismi,
 • Vaše osobné údaje nie sú odovzdávané do tretej krajiny,
 • Spoločnosť Netmax SET s.r.o. nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

 

 1. Informácie podľa článku 15 GDPR:   Právo na prístup k   osobným údajom

Máte právo získať potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak je to tak, máte právo získať prístup k osobným údajom a k ďalším informáciám. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov spracovávaných spoločnosťou Netmax SET. Za ďalšie kópie môže spoločnosť Netmax SET účtovať primeraný poplatok z   dôvodov administratívnych nákladov.

 

 1.  Informácie podľa článku 16 GDPR: Právo na opravu

Máte právo na to, aby spoločnosť Netmax SET bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

 

 1.   Informácie podľa článku 17 GDPR: Právo na výmaz

Máte právo na to, aby spoločnosť Netmax SET s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ak je k   tomu daný dôvod. To nebude platiť, ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné najmä na splnenie právnej povinnosti a pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

 

 1.    Informácie podľa článku 18 GDPR: Právo na obmedzenie spracovanie

Máte právo na to, aby spoločnosť Netmax SET s.r.o. obmedzila za určitých situácií spracovanie Vašich osobných údajov.

 

 1.    Informácie podľa článku 19 GDPR: Oznamovacia povinnosť

Spoločnosť Netmax SET s.r.o. oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravu alebo odstránenie osobných údajov alebo obmedzenia spracovania, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie.

 

 1.     Informácie  podľa článku 21 GDPR: Právo vzniesť námietku

Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov.

 

 1.  Informácie podľa článku 34 GDPR: Oznamovanie prípadov porušenia bezpečnosti osobných údajov

Ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenie Vašich osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, má spoločnosť Netmax SET s.r.o. povinnosť Vám toto porušenie bez zbytočného dokladu oznámiť.

Platnosť a účinnosť týchto zásad a informácií od dňa: 24 .5.2018

 

 

Podrobné hledání
Značka Druh pneumatiky Velikost pneumatiky
Rychlostní index Hmotnostní index Dojezdové
Naše nabídka Rychlý kontakt Newsletter

Mám zájem o zasílání novinek e-mailem:

platební brána PAYU