OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti Netmax SET s.r.o so sídlom Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, Staré Město, identifikačné číslo: 24178477, zapísanej v obchodnom registri vedeným, Městským soudem v Praze, oddiel C, vložka 186062, na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.nejvyhodnejsipneu.cz

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Netmax SET s.r.o., so sídlom Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, Staré Mesto, identifikačné číslo: 24178477, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, oddiel C, vložka 186062 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ( ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www. nejvyhodnejsipneu.cz (ďalej len „webová stránka“) a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou, či osobou,  ktorá pri objednávaní tovaru jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v českom jazyku.
1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke, môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke  a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať v prípade akejkoľvek zmeny. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet viac než 12 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Každá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvy ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst.2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov a nákladov za vrátenie tovaru ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou.  Ceny tovarov sú uvedené  vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovarov zostávajú v platnosti do tej doby, dokedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Ceny tovarov nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho  uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky. V prípade že predávajúci ponúka dopravu tovaru zdarma, je predpokladom vzniku práva na bezplatnú dopravu tovaru na strane kupujúceho zaplatenie minimálnej celkovej kúpnej ceny dopravovaného tovaru vo výške stanovenej na webovom rozhraní obchodu. V prípade, že dôjde k čiastočnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim a celková kúpna cena tovaru u ktorého nedošlo k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, nedosahuje minimálnu výšku, ktorá je potrebná pre vznik práva na dopravu tovaru zdarma podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na dopravu tovaru zdarma zaniká a kupujúci je povinný dopravu tovaru predávajúcemu uhradiť.
3.4. Pre objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  • objednávanom tovare (objednaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  • dátum dodania - odoslanie objednaného tovaru
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré kupujúci vložil do objednávky a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho  zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „POTVRDIŤ NÁKUP“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci po prijatí objednávky toto prijatie neodkladne kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Ak sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo nedorazí kópia objednávky na zadanú emailovú adresu, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte na info@nejvyhodnejsipneu.cz alebo na tel. +420 775 780 360. Došlo zrejme k chybnému vyplneniu emailovej adresy kupujúceho, v objednávke vytvorenou kupujúcim.
3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky). Predávajúci je oprávnený neakceptovať návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy v prípade náhleho dopredaní tovaru alebo nemožnosti jeho obstarania do termínu 14 dní. O tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný pomocou e-mailu alebo telefonicky. Návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy nebude akceptovaný ani v prípade, že sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak (napr. na dodanie iného druhu tovaru).
3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.8. Kupujúci súhlasí pri uzatváraní kúpnej zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pri čom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti na dobierku prepravnej službe, na mieste určenom kupujúcim v objednávke
  • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayU
  • bezhotovostne platobnou kartou prepravnej službe, na mieste určenom kupujúcim v objednávke

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Tovar zasielame prostredníctvom prepravnej firmy DPD, po celej SR. Ak hodnota objednávky neprekročí sumu 120, - EUR za objednávku, bude účtovaný poplatok 5,04 EUR.
4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru dopredu.
4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku, je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby cez platobnú bránu PayU je kúpna cena splatná v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.6. Predávajúci je oprávnený najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny, ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie §2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu, nie je možné vzájomne kombinovať.
4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je to dané všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru týkajúcu sa platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia §1837 Občianskeho zákonníka nie je možné  odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke:
     5.1.1. tovaru, vyrobeného podľa požiadavky kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,
     5.1.2. tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom ku svojej povahe nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
     5.1.3. tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ho kupujúci porušil a 
     5.1.4. zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale,  pokiaľ ho kupujúci porušil.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1. obchodných podmienok, alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením §1829 ods. 1 a odst.2 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to do štrnásť (14) dní odo dňa,  kedy kupujúci, alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezme tovar, alebo:
     5.2.1. posledný kus tovaru, ak kupujúci objedná v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,
     5.2.2. poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo
     5.2.3. prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dohodnutá pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.

5.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v čl. 5.2 obchodných podmienok. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy  môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného i poštou, na adresu predávajúceho (Netmax SET s.r.o., Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, Staré Mesto) alebo prostredníctvom elektronickej pošty predávajúceho : info@nejvyhodnejsipneu.cz.
5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar kupujúci zašle alebo odovzdá predávajúcemu späť  bez zbytočného odkladu, najneskoršie do štrnásť (14) dní od odstúpenia od zmluvy, ibaže by mu predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, pokiaľ kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť kvôli svojej povahe vrátený obvyklou poštovou cestou.
5.5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnásť (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim, či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než predávajúci prijme tovar, alebo než mu kupujúce preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 
5.7. V prípadoch kedy má kupujúci v súlade s ustanovením §1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.8. Ak je spoločne s tovarom kupujúcemu poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, darovacia zmluva ohľadne takého darčeka stráca platnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Formulár pre odstúpenie od kupnej zmluvy »

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný tovar pri dodaní prevziať.
6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.  
6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho ak sú predávajúcim vydané.

7. Práva pri tovare s chybou

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv pri tovare s chybou sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174b občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1192 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
7.2. Ak je predmetom kúpy hmotná hnuteľná vec, ktorá je prepojená s digitálnym obsahom, alebo službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len „vec s digitálnymi vlastnosťami“), použijú sa ustanovenia ohľadne zodpovednosti za chyby predávajúceho aj na poskytovanie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, aj keď ich poskytuje tretia osoba. To neplatí, ak je z obsahu kúpnej zmluvy a z povahy veci zrejmé, že sú poskytované samostatne.
7.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá chybu. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec:
     7.3.1. zodpovedá dohodnutému popisu,  druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite (schopnosti rôznych systémov vzájomne spolupracovať a dosiahnuť tak vzájomnú súčinnosť) a iným dohodnutým vlastnostiam,
     7.3.2. je vhodná k účelu, pre ktorý ju kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil a
     7.3.3. je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi k použitiu, vrátane návodu na montáž, alebo inštaláciu
7.4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že okrem dohodnutých vlastností:
     7.4.1. je vec vhodná k účelu, ku ktorému sa vec tohto druhu zvyčajne používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy, alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie sú technické normy,
     7.4.2. vec množstvom, akosťou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí tohto druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať aj s ohľadom na verejné prehlásenia vyjadrené predávajúcim, alebo inou osobou v tomto zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, ibaže  predávajúci dokáže, že si ho nebol vedomý, alebo že bolo v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy upravené aspoň zrovnateľným spôsobom, akým bolo vyjadrené, alebo že na rozhodnutie o kúpe nemohlo mať vplyv,
     7.4.3. je vec dodaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov k použitiu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a 
     7.4.4.
vec zodpovedá akosťou alebo prevedením vzorky alebo predlohe, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

7.5. Ustanovenie čl. 7.4 obchodných podmienok sa nepoužije v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy zvlášť upozornil, že sa niektorá vlastnosť veci líši a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
7.6. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za chybu spôsobenú nesprávnou montážou, alebo inštaláciou, ktorá bola podľa kúpnej zmluvy vykonaná predávajúcim, alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná kupujúcim a chyba nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci, alebo poskytovateľ digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu ak ide o vec s digitálnymi vlastnosťami.
7.7. Ak sa chyba prejaví v priebehu jedného roku po prevzatí, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí, ibaže to povaha veci alebo chyby vylučuje. Táto doba nebeží po dobu počas ktorej kupujúci nemôže vec používať, v prípade, že chybu vyčítal oprávnene.
7.8. Ak je predmetom kúpy vec  s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, že kupujúcemu budú poskytované dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Okrem dohodnutých aktualizácií predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné, aby si vec po prevzatí zachovala vlastnosti podľa čl.7.3 a čl.7.4 obchodných podmienok a že bude na ich dostupnosť upozornený:
     7.8.1. po dobu dvoch rokov, ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne počas určitej doby a ak je dohodnuté poskytovanie po dobu ďalších dvoch rokov, počas celej tejto doby,
     7.8.2. po dobu, počas ktorej to kupujúci môže rozumne očakávať, ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnuté jednorazovo, to sa posúdi podľa druhu a účelu veci, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní kúpnej zmluvy a povahe záväzku.
7.9. Ustanovenie čl.7.8 obchodných podmienok neplatí v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy zvlášť upozornil, že aktualizácie nebudú poskytované a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
7.10. Ak kupujúci nevykonal aktualizáciu v primeranej dobe, nemá právo z chyby, ktorá vznikla len v dôsledku nevykonanej aktualizácie. To neplatí v prípade, že kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky v prípade jej nevykonania, alebo aktualizáciu nevykonal, alebo ju vykonal nesprávne v dôsledku nedostatku v návode. Ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne počas určitej doby a ak sa prejaví, alebo vyskytne chyba v dobe podľa čl.7.8.1 a čl.7.8.2 obchodných podmienok, má sa za to, že digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sú poskytované chybne.
7.11. Kupujúci môže vytknúť chybu, ktorá sa na veci prejaví počas dvoch rokov od prevzatia. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne počas určitej doby, môže kupujúci vytknúť vadu, ktorá sa na nich vyskytne alebo prejaví počas dvoch rokov od prevzatia. Ak má byť plnenie počas ďalších dvoch rokov, má kupujúci právo z chyby, ktorá sa vyskytne alebo prejaví v tejto dobe. Ak kupujúci vytkol predávajúcemu chybu oprávnene, doba pre vytknutie chyby veci nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec používať.
7.12. Ak má vec chybu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojho rozhodnutia môže požadovať  dodanie novej veci bez chyby,  alebo opravu veci, ibaže je zvolený spôsob odstránenia chyby nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný, to sa posúdi  najmä s ohľadom na význam chyby, hodnotu akú by mala vec bez chyby a to, či môže byť druhým spôsobom chyba odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť chybu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam chyby a hodnotu, akú by mala vec bez chyby.
7.13. Predávajúci odstráni chybu v primeranej dobe po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pri čom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil. Na odstránenie chyby predávajúci prevezme vec na vlastné náklady. Ak to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci predtým, než sa chyba prejavila, predávajúci vykoná demontáž chybnej veci a montáž opravenej alebo novej veci, alebo uhradí náklady s tým spojené.
7.14. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy pokiaľ: 
     7.14.1. predávajúci chybu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s čl.7.13 obchodných podmienok,
     7.14.2. sa chyba prejaví opakovane,
     7.14.3. je chyba podstatným porušením kúpnej zmluvy, alebo
     7.14.4. je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zrejmé, že chyba nebude odstránená v primeranej dobe alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

7.15. Ak je chyba veci bezvýznamná, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy  (v zmysle čl.7.14 obchodných podmienok), má sa za to, že chyba veci nie je bezvýznamná. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu potom, čo prijme vec alebo čo mu kupujúci preukáže, že vec odoslal.
7.16. Chybu možno vytknúť predávajúcemu u ktorého bola vec kúpená. Ak je na opravu určená iná osoba, ktorá je v mieste predávajúceho, alebo v mieste bližšie ku kupujúcemu, kupujúci vytkne chybu tomu, kto je určený na vykonanie opravy.
7.17. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb (podľa čl. 7.21). Zákazník je pri uplatnení reklamácie povinný riadne vyplniť reklamačný formulár, do ktorého predtlačených rubrík vyplní požadované údaje. Správnosť uvedených údajov potvrdzuje na určenom mieste reklamačného dotazníka svojim podpisom. Vyplnený reklamačný formulár spoločne s kópiou nákupného dokladu, kópiou veľkého technického preukazu vozidla, na ktorom boli pneumatiky obuté (bez osobných údajov) zašle na email: reklamace@najvyhodnejsipneu.cz. Na základe zaslaného reklamačného protokolu emailom a fyzického príjmu reklamovaného tovaru na prevádzkareň podľa čl. 7.21, predávajúci kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou uplatnenie reklamácie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontakt kupujúceho na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
7.18. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená a kupujúci musí byť o tom informovaný najneskoršie do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu, vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči, alebo služby digitálneho obsahu, musí byť reklamácia vybavená v primeranej dobe s prihliadnutím k povahe digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a k účelu, pre ktorý ju kupujúci požadoval.
7.19. Po uplynutí lehoty podľa čl.7.18 obchodných podmienok môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.
7.20. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a času jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
7.21. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť najmä telefonicky na čísle +420 775 780 360 či elektronickou poštou na adrese: reklamace@nejvyhodnejsipneu.cz. Adresa na doručenie tovaru k reklamačnému konaniu je: Netmax SET s.r.o.,(areál CTP Park Brno, Raben Logistics Czech s.r.o.), Vlastimila Pecha 1270/14, 62700 Brno.
7.22. Kto má právo z chybného plnenia, tomu patrí aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Ak si neuplatní kupujúci právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty počas ktorej je treba vytknúť chybu, súd právo neprizná, pokiaľ predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.
7.23. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
7.24. Predávajúci alebo iná osoba môže kupujúcemu poskytnúť nad rámec jeho zákonných práv z chybného plnenia aj záruku za akosť.

Reklamačný dotazník »

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia §1826  ods. 1 písm. e   Občianskeho zákonníka.
8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty. Sťažnosti je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho. Informáciu o vyriešení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Iné pravidlá vybavovania sťažností nie sú predávajúcim stanovené.
8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 12 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa https://adr.coi.cz/cs. Platformu na riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.527/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č.2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
8.6. Kupujúci sa so sťažnosťou môže obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva v obmedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle §1765 odst. 2 Občianskeho zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiacej so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o kúpnej zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie Cookies

10.1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovení § 7odst. 2 zákona č.480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho.  Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
10.2. Svoje zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaní cookies na zariadenie kupujúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

11. Doručovanie

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok,  tak sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť a ktoré by sa v prípade  neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia  čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Řím I)
12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ku ktorému sa zmysel neplatného ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre písomnú komunikáciu: Netmax SET s.r.o., Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, Staré Město, adresa pre elektronickú komunikáciu: info@nejvyhodnejsipneu.cz, pre telefonickú komunikáciu: +420 775 780 360.
Adresa skladu pre vrátený tovar, a na zaslanie tovaru na reklamačné konanie: Netmax SET s.r.o., (CTPark Pohořelice - P06),Vídeňská 1502, 691 23 Pohořelice..

V Prahe, dňa 23.decembra 2022

 

Podrobné hledání
Značka Druh pneumatiky Velikost pneumatiky
Rychlostní index Hmotnostní index Dojezdové
Naše nabídka Rychlý kontakt Newsletter

Mám zájem o zasílání novinek e-mailem:

platební brána PAYU